Sonntag

21.04.2019

Osternacht

Osternacht

Hochfest

(7 Lesungen aus dem AT)

Röm 6, 3-11

Lk 24, 1-12

Ostersonntag

Am Tag

Hochfest

Apg 10, 34a.37-43

Ps 118 (117), 1-2.16-17.22-23 (R: vgl. 24)

Kol 3, 1-4 oder 1 Kor 5, 6b-8

Joh 20, 1-9